Adatvédelmi és cookie irányelv

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

Bevezető, cégadatok:

A tritontoys.hu webáruház a Rebel Lizard Technologies Kft tulajdonában lévő webáruház.

A Rebel Lizard Technologies Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) aláveti magát az alábbi adatkezelési szabályzatnak.

A Szolgáltató számára kiemelten fontos, hogy minden regisztrált személy biztonságban tudja személyes adatait. Alapvető kötelezettségünknek tartjuk a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan betartása működésünk körében. Minden rendelkezésünkre álló eszközökkel és lehetséges módon arra törekszünk, hogy minden regisztráló magánszemély adatait az EU 2016/679-es számú rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”) értelmében és az egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeljük.


Ezen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a tritontoys.hu minden oldalának láblécében.

Név: Rebel Lizard Technologies Kft

Székhely: 260 Gyál, József Attila utca 75.

E-mail: info@rebellizard.com

Telefon: +3630/638 51 59

Adószám: 25447864-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-178588

Közösségi adószám: HU25447864

 1. Fogalom meghatározások:
 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 1. Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

2.a.: A személyes adatok kezelését tisztességesen és jogszerűen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

2.b.: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztetethető módon.

2.c.: Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsnak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk

2.d.: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén napra késznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

2.e.: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”).

2.f.: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 1. Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

3.a.: Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Vezeték- és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

Vásárlás / regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

Vásárlás / regisztrációkori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Ezen személyes adatok az alábbi jogszabályokra alapozódnak:

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
 • Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése
 • cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

3.b.: Az érintettek köre:

A webáruház weboldalán regisztrált valamennyi érintett.

3.c.: Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármilyen személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján elektronikus úton tájékoztatja az érintetett. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Ez alól kivételt képeznek a számviteli bizonylatok. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében 8 évig meg kell őrizni ezen adatokat (számlázási név és cím).

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

3.d.: Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

3.e.: Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:
 • postai úton – 2360 Gyál, József Attila utca 75.
 • elektronikus úton – info@rebellizard.com
 • telefonon - +3630/638 51 59
 1. Az adatkezelés jogalapja

5.a.: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont

5.b.: Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

5.c.: A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

5.d.: A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

 

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

 1. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges. A vásárló köteles a személyes adatokat megadni, hogy a rendelését teljesíteni tudjuk. A szándékosan vagy tévesen rosszul megadott személyes adatok által okozott károkért és többlet költségekért felelősséget vállalni nem tudunk (pl.: rosszul megadott szállítási cím). Valamint az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk rendelését feldolgozni.
 2. Az igénybe vett adatfeldolgozók

7.a.: Szállítás

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység a termékek kiszállítása.

Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségei:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
info@gls-hungary.com

Telefonszám: +36 1 802 0265

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 • az adatkezelés ténye, kezelt adatok köre: szállítási név, cím és telefonszám
 • az érintettek köre: a házhozszállítást kérő valamennyi érintett
 • adatkezelés célja: a megrendelt termék házhoz szállítása
 • az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás lebonyolításáig tart
 • az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett kérésére történő kiszállítás teljesítéséhez szükséges.

7.b.: Online fizetés

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység az online fizetés.

Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségei:

OTP Bank Nyrt.

1051 Budapest, Nádor utca 16.

informacio@otpbank.hu

Telefonszám: (06 1) 366 6666

https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
 • Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: Az online vásárlás lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

7.c.: Tárhely-szolgáltató

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység a tárhely szolgáltatás.

Tárhely szolgáltató:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

EU-s közösségi adószám: HU23495919

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

 

Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségei:

Név: Rebel Lizard Technologies Kft

Székhely: 260 Gyál, József Attila utca 75.

E-mail: info@rebellizard.com

Telefon: +3630/638 51 59

Adószám: 25447864-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-178588

Közösségi adószám: HU25447864

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 • Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Cookiek (sütik):

Az oldal sütiket tartalmaz, melynek célja a weboldal látogatóinak viselkedési felülvizsgálata, valamint információszerzés. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához.

Az oldal az alábbiakban felsorolt cookiekat használja a felhasználói élmény javítására:

Cookie Name

Cookie Description

FORM_KEY

Tárolja a véletlenszerűen generált kulcsot, amelyet a hamis kérések megakadályozására használnak

PHPSESSID

A munkamenet-azonosító a szerveren.

GUEST-VIEW

Lehetővé teszi a vendégek számára a megrendelések megtekintését és szerkesztését.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Link a kosaradra és a megtekintési előzményekre vonatkozó információkra, ha ezt kérted.

STF

Információk azokról a termékekről, amelyeket e-mailben küldtél el a barátoknak

STORE

Az Ön által kiválasztott bolti nézet vagy nyelv.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Jelzi, hogy az ügyfél engedélyezte-e a sütik használatát.

MAGE-CACHE-SESSID

Megkönnyíti a tartalom gyorsítótárba helyezését a böngészőben az oldalak gyorsabb betöltése érdekében.

MAGE-CACHE-STORAGE

Megkönnyíti a tartalom gyorsítótárba helyezését a böngészőben az oldalak gyorsabb betöltése érdekében.

MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION

Megkönnyíti a tartalom gyorsítótárba helyezését a böngészőben az oldalak gyorsabb betöltése érdekében.

MAGE-CACHE-TIMEOUT

Megkönnyíti a tartalom gyorsítótárba helyezését a böngészőben az oldalak gyorsabb betöltése érdekében.

SECTION-DATA-IDS

Megkönnyíti a tartalom gyorsítótárba helyezését a böngészőben az oldalak gyorsabb betöltése érdekében.

PRIVATE_CONTENT_VERSION

Megkönnyíti a tartalom gyorsítótárba helyezését a böngészőben az oldalak gyorsabb betöltése érdekében.

X-MAGENTO-VARY

Megkönnyíti a tartalom gyorsítótárát a szerveren, hogy az oldalak gyorsabban betöltődjenek.

MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION

Megkönnyíti a tartalom más nyelvekre történő fordítását.

MAGE-TRANSLATION-STORAGE

Megkönnyíti a tartalom más nyelvekre történő fordítását.
 

A weboldalon feltüntetett árak az áfát tartalmazzák és forintban értendők. A termékek színben és méretben eltérhetnek a fotón látottaktól.

Jelen nyilatkozat az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) értelmében 2021.02.05. napjától lép életbe.

Jelen adatvédelmi szabályzat pdf formátumban is elérhető IDE kattintva.